Po stronie dialogu – promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym

Helsińska Fundacja Praw Człowieka od stycznia 2014 r. realizuje projekt „Po stronie dialogu – promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym” współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.

Projekt ma charakter kompleksowy – zakłada różnorodne działania na rzecz poprawy warunków integracji obywateli państw trzecich w polskim społeczeństwie, skierowane zarówno do cudzoziemców, jak i do społeczeństwa przyjmującego.

Część skierowana do cudzoziemców będzie składała się z dwóch grup działań: kampanii informacyjnej oraz pomocy prawnej i doradztwa integracyjnego. Kampania informacyjna, prowadzona przy wykorzystaniu nowych form przekazu, takich jak ulotki komiksowe i wirusowe filmy video ma na celu informowanie cudzoziemców o dotyczących ich prawach i regulacjach, a także uwrażliwienie ich na sytuacje potencjalnie niebezpieczne. Pomoc prawna i doradztwo integracyjne będą świadczone bezpłatnie indywidualnym osobom zgłaszającym się do Fundacji. Skorzystać z nich mogą cudzoziemcy niebędący obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terytorium RP legalnie i nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy oraz posiadają perspektywę przedłużenia lub kontynuowania pobytu a także cudzoziemcy-małżonkowie obywateli RP, przebywający w Polsce legalnie.

Prawnik i doradca integracyjny przyjmują klientów w siedzibie Fundacji (ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, pokój 413, piętro 4) podczas dyżurów. Można się z nimi kontaktować także:

W ramach części skierowanej do społeczeństwa przyjmującego będą prowadzone dwie edycje kliniki prawa migracyjnego, której celem jest podnoszenie poziomu przygotowania przyszłych kadr prawniczych do pracy z imigrantami oraz wpływanie na lepsze stosowanie prawa migracyjnego w przyszłości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://programy.hfhr.pl/dialog/

Projekt realizują: Marta Szczepanik, Maja Łysienia, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska oraz Joanna Krupadziorow.