500+ nie dla wszystkich uprawnionych do tego cudzoziemców – wystąpienie

1 kwiecień 2016 -

W dniu dzisiejszym wystąpiliśmy do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z pismem, w którym zwróciliśmy uwagę na potrzebę umieszczenia adnotacji „dostęp do rynku pracy” na kartach pobytu wydawanych wszystkim cudzoziemcom uprawnionym do wykonywania pracy w Polsce bez zezwolenia na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z obserwacji HFPC wynika bowiem, że w kartach pobytu wydawanych części cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy w Polsce, taka adnotacja nie jest umieszczana.

Naszym zdaniem brak adnotacji na dokumentach pobytowych m.in. osób, które posiadają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt humanitarny czy zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie tylko nie znajduje podstaw w przepisach polskiego prawa, ale powoduje także utrudnienia w dostępie do rynku pracy, a także niemożność uzyskania świadczeń w ramach tzw. programu 500+.

Wystąpienie znajduję się tu.