O programie

Program Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów powstał w 1992 roku. Do podstawowych zadań Programu należy udzielanie bezpłatnych porad prawnych cudzoziemcom zgłaszającym się do Fundacji oraz podejmowanie działań litygacyjnych. W zakres działalności Programu wchodzi również monitorowanie przestrzegania przez polskie władze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, postanowień Konwencji Genewskiej z 1951 r. dotyczącej Statusu Uchodźców, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz polskiego ustawodawstwa w sprawach cudzoziemców. Prawnicy Programu przygotowują , jako eksperci, opinie projektów aktów prawnych dotyczących cudzoziemców oraz prowadzą działalność informacyjno – szkoleniową na temat praw przysługujących uchodźcom oraz innym grupom cudzoziemców. Działania te odbywają się zarówno w Polsce jak i za granicą.

Projekty zakończone:

Program stale współpracuje z europejskimi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uchodźców, Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR), European Council on Refugees and Exiles (ECRE), European Asylum Support Office (EASO), International Detention Coalition (IDC), a także krajowymi instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi.

Opiekę merytoryczną nad programem sprawuje prof. Irena Rzeplińska.   Informacje dla klientów programu Cudzoziemcy pragnący skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej mogą kontaktować się z prawnikami Programu osobiście na dyżurach, mailowo lub za pośrednictwem faksu.

pol

UWAGA: Prosimy o przesyłanie nam kopii dokumentów. Oryginały powinni mieć Państwo u siebie!