Po stronie dialogu

promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym

Helsińska Fundacja Praw Człowieka od stycznia 2014 r. realizuje projekt „Po stronie dialogu – promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym” współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.

Projekt ma charakter kompleksowy – zakłada różnorodne działania na rzecz poprawy warunków integracji obywateli państw trzecich w polskim społeczeństwie, skierowane zarówno do cudzoziemców, jak i do społeczeństwa przyjmującego.

Część skierowana do cudzoziemców składa się z dwóch grup działań: kampanii informacyjnej oraz pomocy prawnej i doradztwa integracyjnego. Kampania informacyjna, prowadzona przy wykorzystaniu nowych form przekazu, takich jak ulotki komiksowe i wirusowe filmy video ma na celu informowanie cudzoziemców o dotyczących ich prawach i regulacjach, a także uwrażliwienie ich na sytuacje potencjalnie niebezpieczne. Pomoc prawna i doradztwo integracyjne będą świadczone bezpłatnie indywidualnym osobom zgłaszającym się do Fundacji. Skorzystać z nich mogą cudzoziemcy niebędący obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terytorium RP legalnie i nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy oraz posiadają perspektywę przedłużenia lub kontynuowania pobytu a także cudzoziemcy-małżonkowie obywateli RP, przebywający w Polsce legalnie. W ramach części skierowanej do społeczeństwa przyjmującego będą prowadzone dwie edycje kliniki prawa migracyjnego, której celem jest podnoszenie poziomu przygotowania przyszłych kadr prawniczych do pracy z imigrantami oraz wpływanie na lepsze stosowanie prawa migracyjnego w przyszłości.

Projekt realizują: Marta Szczepanik, Bogusława Domańska, Maja Łysienia i Małgorzata Jaźwińska.

Pomoc prawna i integracyjna:

POLENGRUSUKRVIECHI

Prawnik i doradca integracyjny przyjmują klientów w siedzibie Fundacji (ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, pokój 413, piętro 4) podczas dyżurów. Można się z nimi kontaktować także:

  • telefonicznie pod numerem: (48 22) 556 44 66,
  • mailowo refugees@hfhr.org.pl
  • za pośrednictwem faksu: (48 22) 556 44 51 lub 50.

Uprzejmie informujemy, że porady udzielane są zgodnie z kolejnością przyjścia klientów. Prosimy o wpisanie swojego nazwiska i/lub imienia na liście dostępnej u prawnika i dorady w dniu dyżuru.