Dać radę w Polsce II

POLONEWs

Biuletyn dla cudzoziemców nr 3

 

Program „Rodzina 500+” także dla cudzoziemców

W kwietniu ruszył program Rodzina 500+, w ramach którego można otrzymać świadczenia pieniężne na dzieci. Mogą z niego skorzystać także cudzoziemcy, którzy mają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” oraz ci, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. O pieniądze mogą też starać się obywatele UE, EOG oraz Szwajcarii. Warunkiem otrzymania świadczenia jest to, że cudzoziemiec zamieszkuje w Polsce wraz ze swoją rodziną.

Program „Rodzina 500+” wspiera przede wszystkim rodziny mające dwoje lub więcej dzieci oraz rodziny najuboższe. Świadczenie w wysokości 500 złotych jest przyznawane na drugie i każde kolejne dziecko wychowywane przez daną rodzinę. Uwaga: Rodzina to nie tylko małżonkowie i ich biologiczne dzieci, ale także dzieci adoptowane i inne pozostające na ich utrzymaniu (np. dzieci z poprzednich związków). To także samodzielny rodzic z dzieckiem (dziećmi) czy pary żyjące razem bez ślubu, wychowujące razem dzieci.

Pieniądze na pierwsze oraz jedyne dziecko są przyznawane tylko wtedy, gdy dochód w rodzinie nie przekracza 800 złotych netto na osobę (lub 1200 złotych netto, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne). Uwaga: Świadczenie można otrzymać tylko na dzieci, które nie ukończyły 18 lat. Jednak do obliczenia dochodu rodziny można włączyć też starsze dziecko, mające do 25 lat, pod warunkiem, że uczy się i pozostaje na utrzymaniu rodziny.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pieniędzy z programu „Rodzina 500+” można składać od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku. Przyznane wówczas świadczenie będzie naliczane za okres od kwietnia 2016 roku. Można też złożyć wniosek po 1 lipca 2016 roku, ale wówczas świadczenie będzie naliczane od miesiąca, w którym złożony został wniosek. Świadczenie przyznane w tym roku będzie wypłacane do 30 września 2017 roku. Potem będzie trzeba złożyć kolejny wniosek.

Wnioski w formie papierowej można składać w różnych miejscach: w urzędzie gminy (dzielnicy), w której się zamieszkuje, za pośrednictwem Poczty Polskiej, a nawet w niektórych przedszkolach i szkołach. Formularz wniosku można dostać w urzędzie gminy lub ściągnąć ze strony Poczty Polskiej: http://www.pocztapolskarodzina.pl/#wnioski. Wniosek w formie elektronicznej można złożyć na przykład za pomocą portalu http://empatia.mrpips.gov.pl/ lub poprzez banki – korzystając z bankowości elektronicznej. Jest to najczęściej wybierana metoda składania wniosków.

Wypełnienie wniosku o świadczenie tylko na drugie i kolejne dzieci jest bardzo proste. Wymagane jest jedynie podanie informacji o osobach wchodzących w skład rodziny. W formularzu znajduje się także rubryka na PESEL. W przypadku, gdy cudzoziemiec go nie posiada, trzeba wpisać w to miejsce numer dowodu tożsamości.

Składając wniosek o pieniądze na jedyne lub pierwsze dziecko, należy złożyć dokumenty zaświadczające o wysokości dochodu. Uwaga: Dochód należy obliczyć na postawie dochodów osiągniętych w 2014 roku. Osoby, które rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą PIT (podatek od osób fizycznych), nie muszą dołączać formularza PIT, bo informacje te będą sprawdzane bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Jeżeli jednak uzyskuje się dochody opodatkowane inaczej, to wówczas należy przedstawić stosowne oświadczenie:

– Oświadczenie o dochodach innych niż dochody podlegające podatkowi PIT (np. stypendia doktoranckie i habilitacyjne, alimenty)

– Oświadczenie o dochodach faktycznie uzyskiwanych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym

– Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego.

Informacje dodatkowe

Pieniądze wypłacane w ramach programu „Rodzina 500+” nie są opodatkowane. Otrzymuje się je przelewem na konto albo gotówką – w zależności od tego, jaką formę wybierze wnioskodawca. Więcej informacji na temat programu „Rodzina 500+” można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/.

 

brothers-457237_640


POLONEWs

Biuletyn dla cudzoziemców nr 2

Nowe publikacje

Na początku 2016 roku ukazały się nowe publikacje dla cudzoziemców. Jedną z nich jest poradnik ABC przedsiębiorczości dla osób chcących założyć firmę w Polsce. Można tam znaleźć praktyczne informacje na temat obowiązujących w Polsce przepisów, a także dowiedzieć się, jak przygotować dobry biznesplan i zadbać o marketing firmy. Poradnik przygotowała Fundacja dla Somalii i jest on dostępny na stronie tej organizacji. Z kolei Instytut na rzecz Państwa Prawa opublikował instruktaż dla zagranicznych studentów, którzy chcą się starać o zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce w celu studiowania Instruktaż ma trzy wersje językowe (polską, angielską, ukraińską) i można go pobrać ze strony IPP.

Ruszyły zapisy do przedszkoli

W marcu rozpoczyna się w Warszawie rekrutacja do publicznych przedszkoli. Aby zapisać dziecko do przedszkola, trzeba wypełnić wniosek w formie elektronicznej i zarejestrować go na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu Miasta. Następnie trzeba ten wniosek wydrukować, podpisać i zanieść do wybranego przedszkola. Osoba, która nie ma dostępu do komputera, musi poprosić o wniosek w przedszkolu, a następnie wypełnić go odręcznie. Uwaga: Wniosek musi być podpisany przez oboje rodziców. Ze względu na dużą liczbę chętnych nie zawsze uda się otrzymać miejsce w wybranym przedszkolu. Dlatego we wniosku dobrze jest wskazać kilka placówek przedszkolnych, do których mogłoby chodzić dziecko. Przedszkole wpisane we wniosku jako pierwsze ma liście, nazywa się przedszkolem pierwszego wyboru i do niego zanosi się wniosek. Wyniki rekrutacji ogłaszane są w kwietniu. Zazwyczaj przedszkola wywieszają w budynku listy z nazwiskami dzieci, które dostały się do danej palcówki. Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny do godziny 13.00. Jeżeli dziecko zostaje dłużej, rodzice muszą za to płacić. W Warszawie jest to kwota 1 zł za godzinę. Płatne są także posiłki, które dziecko dostaje w przedszkolu.

Zmiany w prawie

11 lutego 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego. Wymieniono w nim dwa zawody, w przypadku których wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca nie wymaga uwzględnienia informacji starosty (chodzi o informacje dotyczące testu rynku pracy). Te zawody to kierowca autobusu i kierowca ciągnika siodłowego.Rozporządzenie wymienia także przypadki, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca może być wydane na okres krótszy niż określony we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

Doradca integracyjny radzi

Warto robić dla siebie kopie wszystkich dokumentów, jakie składamy do urzędów – a więc wypełnionych wniosków, formularzy, załączników itp. Składając dokumenty osobiście w urzędzie, można prosić o potwierdzenie przyjęcia. Wówczas osoba przyjmująca dokumenty przystawia pieczątkę z napisem „wpłynęło” i datą. Wysyłając dokumenty pocztą lub kurierem, należy także zachowywać potwierdzenia nadania tych dokumentów. Będą one przydane w sytuacji, gdy przesyłka się zagubi. Wszystkie dokumenty i ich kopie należy oczywiście przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby nie uległy zniszczeniu lub kradzieży.

Co to jest…?

Brutto/netto – wynagrodzenie brutto to kwota, jaką zarabiamy, ale przed potrąceniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Ta właśnie kwota jest napisana w umowie o pracę lub umowie zleceniu. Po odjęciu składek i podatku otrzymujemy kwotę wynagrodzenia netto – a więc sumę, którą otrzymamy do ręki lub która wpłynie na nasze konto w banku.

Kultura/Wydarzenia społeczne

Ze względu na obchodzony 8-ego marca Międzynarodowy Dzień Kobiet początek marca to czas, kiedy zwykle odbywa się w Polsce wiele wydarzeń dotyczących kobiet. Jednym z nich jest Manifa – marsz na ulicach Warszawy i innych miast, organizowany przez środowiska feministyczne i równościowe. Jego celem jest nagłośnienie problemów, z jakimi na co dzień spotykają się w Polsce kobiety, także cudzoziemki.

manifa

Zdjęcie ze strony organizatorów


POLONEWs

Biuletyn informacyjny dla cudzoziemców

Nr 1

 

Wiadomości z Polski

Poradnictwo prawne, nauka języka polskiego, centra informacyjne i doradztwo zawodowe to tylko niektóre możliwości pomocy, z jakiej mogą korzystać obywatele krajów trzecich mieszkający w Polsce. W drugiej połowie 2015 roku rozpoczęła się realizacja szeregu projektów, współfinansowanych ze środków Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji [FAMI] oraz budżetu państwa, których celem jest bezpośrednie wsparcie cudzoziemców mieszkających w Polsce. Projekty te prowadzone są głównie przez organizacje pozarządowe, a udział w nich jest zazwyczaj bezpłatny. Helsińska Fundacja Praw Człowieka oferuje cudzoziemcom pomoc prawną i integracyjną, a także rozmaite materiały informacyjne w różnych językach. Fundacja Polskie Forum Migracyjne wspiera cudzoziemki, które są matkami, a Fundacja Instytut Innowacji proponuje program wsparcia dla pracujących w Polsce Ukrainek.

Prawnik radzi

Starania o otrzymanie jednolitego zezwolenia na pracę i pobyt w Polsce warto rozpocząć już na miesiąc przed dniem, w którym skończy się dotychczasowe pozwolenie na pobyt lub wiza. Czas ten jest potrzebny, aby przeprowadzić „test rynku pracy”. Zgodnie z polskim prawem pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca, musi zgłosić ten fakt do urzędu pracy. Wówczas urząd pracy sprawdza, czy wśród zarejestrowanych w danym urzędzie bezrobotnych Polaków nie ma osoby, która mogłaby być zatrudniona na tym stanowisku. Taki test trwa 14 lub nawet 21 dni. Gdy test rynku pracy będzie pozytywny (to znaczy wykaże, że nie ma innej osoby, która może być zatrudniona na tym stanowisku) urząd pracy wydaje odpowiednie zaświadczenie. Jest ono jednym z dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na pracę i pobyt w Polsce.

Pamietaj, że …

Wysokość wynagrodzenia to jedyny element umowy o pracę cudzoziemca przebywającego w Polsce czasowo, który można zmienić bez konieczności uzyskania nowego pozwolenia na pracę. Wszelkie inne zmiany, takie jak zmiana pracodawcy i stanowiska pracy, wymagają ponownego ubiegania się o pozwolenie na wykonywanie pracy.

Zmiany w prawie

Od dnia 1 października 2015 roku zmieniły się wysokości kwot uprawniających do świadczeń socjalnych. W przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to dochód nieprzekraczający 634 złotych miesięcznie. W przypadku rodziny jest to kwota 514 zł na jedną osobę. Zmiany te dotyczą bezpośrednio cudzoziemców starających się o pobyt czasowy w Polsce. Muszą oni wykazać, że osiągają wyższe dochody niż te, które uprawniają do świadczeń socjalnych. Dochody te muszą też być regularne i stabilne.

Co to jest/znaczy…

Potwierdzenie nadania – niewielki dokument potwierdzający, że dana osoba wysłała danego dnia przesyłkę na dany adres. Chcąc wysłać przesyłkę „za potwierdzeniem nadania”, trzeba udać się na pocztę i wypełnić tam druk z danymi adresowymi osoby, która wysyła oraz danymi osoby/instytucji, do której list jest wysyłany. Pracownik poczty przyjmuje list i stawia stempel poświadczający, że dany list został nadany. Za dodatkową opłatą poczta oferuje usługę powiadomienia nadawcy SMS-em lub e-mailem, że przesyłka dotarła na miejsce lub że została zwrócona.

Kultura/Wydarzenia społeczne

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN to jedno z najnowocześniejszych i najbardziej dynamicznie działających muzeów w Polsce. Oprócz zwiedzania stałej wystawy poświęconej 1000-letniej historii Żydów mieszkających w Polsce, muzeum oferuje możliwość udziału w wielu projektach kulturalnych i edukacyjnych – koncertach, projekcjach filmowych, seminariach czy dyskusjach. Na przykład w styczniu 2016 roku odbędą się seminaria poświęcone tematyce żydowskiej w filmie oraz warsztaty dotyczące wykluczenia ze względu na religię, zaś 14 lutego otwarta zostanie czasowa wystawa „Miłość w kulturze żydowskiej”. Program wydarzeń można śledzić na stronie www.polin.pl. Muzeum mieści się w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej Warszawy, przy ulicy Anielewicza 6.

POLiN_budynek_fot_maciej_jezyk_004_0

Zdjęcie ze strony muzeum Polin

Biuletyn powstał w ramach projektu „Dać Radę w Polsce II”. Projekt jest współfinansowany z Krajowego Programu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa. Wszelka odpowiedzialność za treści zawarte w niniejszym biuletynie spoczywa na autorach. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.